Asociácia slovenských spolkov žien

Asociácia slovenských spolkov žien
Finále súťaže žien recitátoriek ASSŽ 2012
Streda, 18 Apríl 2012

finale-sutaze-01.jpg

 Už piaty rok po sebe Asociácia slovenských spolkov žien usporiadala finálovú súťaž žien recitátoriek v prednese prózy a poézie. Podujatie, ktoré prerastá v tradičné, sa uskutočnilo v sobotu popoludní v sieni Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci.
Skôr než si odvážne ženy zmerali sily v prednese krásneho slova, prítomným ženám a aj ojedinelým mužom sa najprv prihovorila predsedníčka Asociácie Viera Miškovicová. Obecenstvu sa osobitne prihovorila aj predsedníčka Matice Katarína Melegová-Melichová.

Čítať celý článok...
 
Finalová súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy
Utorok, 10 Apríl 2012

ASSZ organizuje finalovú súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy, na ktorej sa predstavia víťazky regionálnych súťaží v Báčke, Banáte a Srieme.
Súťaž bude v Báčskom Petrovci, dňa 14.04.2012 (sobota), so začiatkom o 15,00 hodine v sieni Matice slovenskej, na ul. M. Tita č. 18.
Sútaž sa koná v spolupráci s Úniou žien Slovenska. Únia žien už tradične organizuje súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy Vanšovej Lomnička v  B. Bystrici, Slovensko.
Na tejto medzinárodej súťaži už piaty rok za radom sa s veľkým úspechom zúčastňujú aj predstaviteľky Asociácie.

Správna rada ASSZ.

Čítať celý článok...
 
Zoznam súťažiacich na finalovom súťažení v prednese poézie a prózy
Štvrtok, 29 Marec 2012

Správna rada Assz telefonicky zasadala dňa 28.03.2012 aby upresnila počet a zoznam súťažiacich na finalovom súťažení v prednese poézie a prózy v Báčskom Petrovci polovicou apríla.
Na návrh odbornej poroty z regionálnej súťaže pre Báčke postupuju:
- Nataša Rybárová z Báčskeho Petrovca, víťazka v prednese poézie súťažiacich do 25 rokov
- Jarmila Križanova zo Silbašu, víťazka v prednese poézie súťažiacich ponad 25 rokov
- Vladimíra Kolárova z Kysáča, víťazka v prednese prózy súťažiace do 25 rokov
- Miriam Murtinová z Hložian, víťazka v prednese prózy súťažiace ponad 25 rokov
- a druhoumiestnená Miluška Grňová z Kysáča v prednese prózy súťažiace ponad 25 rokov.

 
Súťaž žien recitátoriek
Streda, 28 Marec 2012

zeny-01.jpg

Už piaty rok Asociácia slovenských spolkov žien vo Vojvodine organizuje súťaž žien recitátoriek. Spolok žien Matkino srdce v Laliti v sobotu 24. marca bol hostiteľom jednej z regionálnych, presnejšie súťaže recitátoriek z báčskych slovenských osád. Na súťaži predniesli prózu a poéziu 14 predstaviteliek z piatich osád: z Petrovca, Hložian, Kysáča, Silbaša a Lalite.

Súťažiace boli rozdelené podľa veku do dvoch kategórií. Jednu tvorili recitátorky do 25 rokov a druhú nad 25 rokov. Na regionálnom stretnutí zvolili 4 finalistky, ktoré neskoršie budú súťažiť s finalistkami z druhých dvoch regiónov. Prednes hodnotila porota, ktorú tvorili: predsedníčka Jana Urbančeková Fejzulachiová, Marta Pavčoková a Miroslav Babiak.

Čítať celý článok...
 
Ženy ženám: zábavu, názory a zaškolenie
Nedeľa, 18 Marec 2012

Lalitanky

 V znamení Medzinárodného dňa žien v druhú marcovú sobotu, spolok žien Slovenka z Hložian usporiadal osmomarcovú zábavu - spomienku na to čo skôr v podnikoch bývalo pravidlom a dnes je už takmer zabudnutou praxou. Bola to nielen zábava ale aj podpora žien v uplatnení sa v spoločnosti v rámci rodovej rovnosti.
 Postavenie žien sa mení modernizáciou spoločnosti, no predsa ženy ešte stále nie sú celkom vyrovnané s mužmi. Organizátorky a ich hostky si v tento deň preto dopriali zábavu iba pre seba. Mužom však vstup nebol zakázaný ale ich jednoducho nepozvali. Prítomní boli iba muzikanti a niekoľko vodičov.

Čítať celý článok...
 
5. zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia ASSŽ
Piatok, 16 Marec 2012

5. zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bolo 2. marca 2012 (piatok) o 12.00 h v miestnostiach Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade.

Zúčastnili sa predstaviteľky týchto spolkov: Aradáč, Báčska Palanka,Báčsky Petrovec, Biele Blato, Boľovce, Dobanovce, Hajdušica, Hložany, Jánošík, Kovačica, Kulpín, Laliť, Ľuba, Padina, Pančevo – Vojlovica, Selenča, Silbaš a Stará Pazova.

Zasadnutie sa začalo a ďalej nieslo v slávnostnej atmosfére i vďaka kultúrnemu ambientu, no najviac preto, že sa prítomným prihovoril sám veľvyslanec pán Ján Varšo a povedal niekoľko pochvalných slov na prácu takého združenia ako je ASSŽ. Vyzdvihol, že práve také združenia zachovávajú identitu Slovákov vo Vojvodine. Povedal, že iba vôľa, odhodlanie a nadšenie pomôžu i v budúcnosti zachovať a zveľadiť Slovač na týchto priestoroch. Podotkol, že je dobre, keď jedno ohnivko v reťazci predstavujú i spolky žien a sama Asociácia, potom médiá, školy, športovci a zo súhrnu toho všetkého vyplýva istota dobrej veci.

Čítať celý článok...
 
Správa zo zasadnutia Zhromaždenia Asociácie slovenských spolkov žien
Štvrtok, 08 Marec 2012

zasadnutie-assz-9-1.jpg

Belehrad, 02.03.2012
Zhromaždenie ASSŽ sa konalo v miestnostiach veľvyslanectva Slovenskej republiky, na pozvanie konzulky pani Kataríny Stehlíkovej.
Úvodom predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová privítala predstaviteľky 18 spolkov žien, členiek Asociácie a prítomné predstaviteľky spolkov žien pozdravil a zdarnú prácu poprial aj Jeho exelencia veľvyslanec Slovenskej republiky Ján Varšo.
Na zasadnutí bola prečítaná a schválená správa o činnosti Asociácie pre 2011 rok ktorú pripravila tajomíčka Mária Gašparovská. Schválená bola finančná správa ktorú podala pokladníčka ASSŽ Katarína Zorňanová a navrhnutý bol plán práce na rok 2012 ako aj finančný plán na rok 2012.
Plánom práce sa aktivity usmerňujú na už zachodené aktivity Asociácie: súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy, prezentácia kníh

Čítať celý článok...
 
Plan práce ASSŽ na rok 2012
Štvrtok, 08 Marec 2012

 V nastávajúcom roku sa bude pokračovať s aktivitami na zachovaní slovenskej reči, literatúry, čítania a prednesu ako aj na zachovaní kultúry a tradície Slovákov vo Vojvodine.
1. Súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy bude prebiehať v marci a apríli najprv vo všetkých troch regiónoch Vojvodiny a víťazky regionálnych súťaží sa zúčastnia finálovej súťaže.
Kritériá pre postup do nasledovnej súťaže sa uskladnili s našimi možnosťami zachovávajúc pritom základné kritériá Vansovej Lomničky.
Komisia pre sledovanie a výber prednesov je navrhnutá na zasadnutí Správnej a Dozornej rady v januári 2012 roku.
Sugestia: Spolky sú vyzvané aby viacej dôrazu dali na výber textov a navrhnuté je, aby sa čím viacej čítali diela slovenských autorov z Vojvodiny.

Čítať celý článok...
 
Správa o činnosti Asociácie slovenských spolkov žien za rok 2011
Streda, 07 Marec 2012

Rok 2011 nebol obyčajným rokom pre ASSŽ, lebo bol volebným rokom. Na post predsedníčky nastúpila dovtedajšia tajomníčka asociácie Viera Miškovicová, inžinierka poľnohospodárstva.
Kalendárny rok 2011 plynul podobne, ako i roky predchádzajúce a niektoré aktivity sa zopakovali z rokov minulých a niektoré zase pribudli ako nové. Dokončili sa aktivity okolo projektu, ktorý bol rozbehnutý ešte v minulom roku. Do niekoľkoročnej aktivity, ale i napriek tomu veľmi zaujímavej a lákavej pre ženy, patrí súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá má niekoľko dobrých strán. Osoby, členky spolku, mnohokrát bez väčšieho vzdelania v tomto smere, sa začnú zaujímať o literatúru, hovorí sa o tom i širšie a i niektoré iné získajú vôľu niečo naviac si prečítať, alebo získať sebavedomie a zastať si pred ostatných a predniesť im nejaký umelecký text či už prózu alebo poéziu. Týmto spôsobom sa ostatné na stretnutí pobavia alebo si vyskúšajú svoje sily nielen úzko z jedného alebo dvoch spolkov, ale práve že zo všetkých: veď dve alebo tri najlepšie pôjdu si zmerať sily do Banskej Bystrice čiže budú účinkovať na súťaži Vansovej Lomničke. V tento rok to tiež bolo takto. Ako najlepšie zo všetkých regiónov, kde žijú Slováci na Slovensko odišli: Mária Galasová z Padiny a Anita Mišićová z Bieleho Blata.

Čítať celý článok...
 
Pozvanie na Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien
Streda, 22 Február 2012

Pozvanie na Výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bude dňa 02. marca roku 2012 roku (piatok),  v miestnostiach veľvyslnectva Slovenskej republiky v Belehrade, Bul. umenia 18, so začiatkom o 12,00 hodine.
Pre zasadnutie je navrhnutý nasledujúci rokovací program:
1. Správa o činnosti ASSŽ  za rok 2011 – pripravila Mária Gašparovská
2. Finančná správa za rok 2011 – pripravila Katarína Zorňanová
3. Plán práce na rok 2012 – pripravila Viera Miškovicová
4. Finančný plán na rok 2012 – pripravila Katarína Zorňanová
5. Schválenie členského na rok 2012
6. Príprava súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
7. Vypracovanie kalendára podujatí  spolkov žien na rok 2012
8. Rôzne

Čítať celý článok...
 
Správa zo zasadnutia správnej a dozornej rady ASSŽ
Streda, 25 Január 2012

zasadnutie-spravnej-rady-1.jpg

 Ktorá bolo vo štvrtok 19. januára 2012 roku so začiatkom o 15,00 hodine v miestnostiach Ústavu pre kultúru v Novom Sade.  
Na rokovacom programe bolo:
- Príprava výročného zhromaždenia Asociácie
- Organizácia súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy
- Správa a diskusia o realizovanom semináre a výlete v Belehrade a v Kovačici
- a ďalšie organizačné otázky

Navrhnuté je, aby  výročné zasadnutie Zhromaždenia Asociácie  bolo 2. marca 2012 roku o 11,00 hodine v miestnostiach veľvyslanectva Slovenskej republiky, na pozvanie konzulky pani Kataríny Stehlíkovej.
Správu o činnosti pripraví tajomníčka ASSŽ Mária Gašparovská a finančnú správu pokladníčka Katarína Zorňanová.
Na základe návrhov členiek Správnej a Dozornej rady, plán práce na rok 2012 pripraví predsedníčka V. Miškovicová a spolu s K. Zorňanovou pripravia finančný plán na rok 2012.
Navrhnuté členské na rok 2012 je 50,00 din po členke.

Čítať celý článok...
 


Stránka 15 z 18