Asociácia slovenských spolkov žien

Otváranie výstavy pri príležitosti 80 rokov od založenia ženského spolku v Hložanoch
Nedeľa, 08 Máj 2011

otvaranie-vystavy-01.jpg

 Po rozpade Rakúsko Uhorska v novoutvorenom Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov slovenská menšina sa začala v našom vojvodinskom prostredí ihneď mimoriadne aktívne prejavovať na kultúrnom poli. V povojnovom období nastal mimoriadny ruch Češiek a Sloveniek v ženskom hnutí. Prvý ženský spolok bol založený v Novom Sade v máji 1920. roku. Pobočka v Hložanoch bola založená  6. mája 1931. roku. Za predsedníčku bola zvolená učiteľka Terézia Feldyová, za podpredsedníčku Anna Podhradská, tajomníčka spolku bola Karolína Širková a  pokladníčka Anna Greisingerová.
Predsedníčka ústredného spolku Eržika Mičátkková koordinovala a riadila prácu týchto pobočiek. Ich práca spočívala v organizačnej činnosti, cieľom ktorej bolo prilákať do spolku ženy z roľníckeho stavu. Na kultúrnom poli spolok sledoval založenie gymnázia a organizoval divadelné predstavenia. Osvetová činnosť spočívala najmä v usporadúvaní výstav a prednášok. Na poli sociálnej činnosti ústredie sa pričinilo pri zbieraní milodarov pre slovenský sirotinec v Kovačici, pomáhalo nemajetným študentom, zúčastnilo sa pri vybavení nemocnice v Belehrade.
Cieľom spolku bolo aj kultúrne aj duchovne vzdelávať obyčajnú slovenskú ženu.

Spolok organizoval pre členky najmä výlety, prednášky...
Činnosť spolku zanikla tesne pred vojnou. Treba však konštatovať, že tento spolok urobil mimoriadne veľký krok  v oblasti vzdelávania a kultúrneho povzdvihovania žien.
 Aj počas druhej svetovej vojny hložianske ženy boli aktívne. Mária Semártonská, Mária Šepráková a Johana Struháriková- Cimáriková, neskôr aj Elena Korčoková, Elena Ponigerová a Anna Korčoková odnášali partizánom jedlo.
Po vojne založený bol Antifašisticky front žien. Predsedníčkou sa stala Mária Šepráková a tajomníčkou Johana Struháriková.
AFŽ bol aktívny na poli kultúrnom, konal zbierky potravín a odevu pre bojovníkov a vojnové siroty. Ženy organizovali čajanky, čítacie skupiny, agitovali aby si ženy využili hlasovacie právo.
 Podľa toho akými zmenami prechádzala spoločnosť, aj združenia, ktoré zoskupovali ženy, menili svoje názvy, ale ich podstata zostala rovnaká: zoskupiť ženy a naplno prejaviť ich tvorivý potenciál.
V 50- tych rokoch predsedníčkou ženského spolku bola Emília Milka Fábryová a tajomníčkou Jovanka Hílová. Roku 1973 organizácia bola aktívna pod názvom Konferencia pre spoločenskú aktivitu žien a za predsedníčku bola zvolená Mária Kyseľová, lekárnička. Organizovali sa výstavy ručných prác, zábavy, prednášky, rôzne programy. Výlety na Tjenište, do Sarajeva, Jajca, na Djerdap, Plitvice a inde, na ktoré si aj dnes členky spolku často zaspomínajú.
 Roku 1983 v rámci Socialistického zväzu pracujúcich, pôsobila aj Konferencia pre spoločenské postavenie žien, ktorého predsedníčkou sa stala Viera Miškovicová a podpredsedníčkou Anna Mravíková. V tomto období ženy organizovali literárne večierky, výstavy ručných prác, prednášky, pomáhalo sa chorým občanom, organizovali sa výlety. Po roku 1989 práca spolku vyostala.

otvaranie-vystavy-02.jpg

 S činnosťou sa pokračovalo v roku 2004, ked sa priprávala výstava Modré voľakedy a dnes ako sprievodná manifestácia folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch. Predsedníčkou sa stala Viera Miškovicová, tajomníčkou Anna Huďanová, ktorú neskôr vystriedala Jelena Červenáková a pokladníčkou bola Mária Štajferová, ktorú neskôr vystriedala Zuzana Šranková.
Náplň organizácie žien  pritom zostala nezmenená. Spolok Slovenka zoskupuje ženy, dáva idey a možnosti ženám na prejavenie svojho tvorivého potenciálu. Snaží sa posmeliť ženy v aktivitách v oblasti zlepšenia  postavenia žien v rodine a v spoločnosti Organizujú sa literárne večierky, výstavy ručných prác, prednášky, humanitné akcie, dielne, zábavy ku Dňu žien, výlety.
V prednáškovej činnosti sa  riadi  zdravotným a ekologickým kalendárom. Väčšia časť prednášok je z oblasti zdravotníctva, sociálnej ochrany žien a detí a starších občanov . V oblasti rurálneho rozvoja a ochrany životného prostredia okrem prednášok organizujú sa  aj akcie, dielne a výlety.

Výstavy ručných prác sa organizujú najmenej 4 krát ročne s priliehavou tematikou. Sú to veľkonočné výstavy, jesenné výstavy, vianočné výstavy, potom výstavy s tematikou prác a aktivít na dedine: Na Dunaji šaty prali, Kolo hier a koláčov,  Svadobná kyslovka, potom ženské ručníky a podobne. Členky spolku zozbierali rozličné predmety a odev z minulosti, ktorý im potom poslúžil aby upravili hložiansku slovenskú etno izbu. Touto príležitosťou ďakujeme členkám a občanom Hložian, ktorí darovali hodnotný materiál.
Spolok žien Slovenka prezentuje slovenskú tradíciu a kultúru na rôznych manifestáciách a podujatiach na pozvanie tamojších spolkov žien, organizácií a ustanovizní. Spomeniem iba niekoľko: Holíč (Slovensko), Sriemske Karlovce, Bajmok, Irig, Bačko Petrovo Selo, Kovačica, Padina, Stará Pazova, Laliť, Kulpín, Selenča, Pivnica, B. Petrovec, v spolupráci s ostatnými spolkami žien z obce členky spolku Slovenka sa zúčastnili aj na Dňoch dedinských žien v N. Sade a Sombore.

otvaranie-vystavy-3.jpg

V Hložanoch bolo realizovaných rad podujatí, kultúrnych programov, prezentácií ako samostatných, tak aj v spolupráci s tunajšími spolkami a združeniami: Združením poľnohospodárov, Združením penzistov a invalidov práce, Združením ekológov – Ekos, KOS-om Jednota. Slovenka sa pričinila počas festivalu Tancuj, tancuj , Dňa zelenín, dnes Dňa Hložian.
V rámci ASSŽ  nadviazaná je  čulá spoluprácu so slovenskými spolkami vo Vojvodine a ďakujúc Ústavu pre rodovú rovnosť, a NRSNM  nové kontakty máme aj s radom iných ženských a iných organizácií v Srbsku.
Naše členky píšu, recitujú a súťažia sa v rôznych oblastiach. Práve včera bola prezentovaná kniha našej dlhoročnej členky A. Galambošovej, naše recitátorky M. Murtínová a J. Šepšová postúpili na celoslovenskú súťaž do Banskej Bystrice, kde boli zaradené do zlatého a bronzového pásma. Kuchárky získali rad uznaní  a odmien, za najlepší koláč v Bajmoku, za najlepšie kysnuté koláče v Ljuboviji a ďalšie.
Veľké uznanie pre Spolok žien Slovenka je udelenie Októbrovej ceny obce B. Petrovec dlohorčnej členke a aktivistke učiteľke Márii Miškovicovej a Osobitného uznania Obce  B. Petrovec lekárničke Márii Kyseľovej, aktivistke a dlhoročnej predsedníčke spolku žien,  obe na návrh Spolku žien Slovenka.

otvaranie-vystavy-4.jpg

V uplynulom päťročnom období, veľká pozornosť sa venovala sledovaniu aktuálnych spoločenksých dianí. Členky sa zúčastňovali na rôznych seminároch a dielňach z oblasti rodovej rovnosti, využívania hlasovacieho práva ako aj práva byť volené do rôznych orgánov v lokálnej samospráve.
Okrem spomenutých bežných aktivít, spolok Slovenka realizuje projekty s rôznorodou náplňou zamerané na rozvoj svojho prostredia. V posledných troch rokoch realizované boli v priemere dva projekty ročne. V rámci dedinskej turistiky sa realizovali projekty o zdravej výžive a pestovaní organických potravín, dielne o príprave a podávaní tradičných jedál, dielne tkania a vyšívania. Z projektov boli vytlačené dva receptáre: Kolo hier a koláčov v roku 2009 a Kyslovka a iné varené jedlá v roku 2010/2011. Vytlačné boli flajery o aktivitách spolku. Priestory ktoré Slovenka dostala na používanie od Rady MS, sú upravené na Etno izbu a zasadačku. Zasadačka je vybavená nábytkom (stôl, stoličky, police), zadovážil sa  laptop, projektor a plátno, tlačiarničku.

otvaranie-vystavy-5.jpg

Spolok žien Slovenka počíta zo 50 členiek. Väčšina členiek sa zapája do aktivít spolku v oblasti ktorá je pre ňu zaujímavá alebo sa jej chce venovať.
 Dnes je vhodná príležitosť všetkým členkám spolku poďakovať sa za veľký prínos v rozvoji svojho prostredia a skvelú prezentáciu Hložian v iných prostrediach. Ďakujem a prajem si, aby sa ešte väčší počet žien zapájal do aktivít spolku, v ktorom si každá nájde niečo pre seba, novú  náplň, novú ideu, trochu oddychu a veľa známostí a vedomostí.

otvaranie-vystavy-6.jpg

Ďakujeme za podporu práci spolku NRSNM, Ústavu pre kultúru, Pokrajinskému sekretariátu pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť, Pokrajinskému sekretariátu pre vzelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, Matici slovenskej, Ústavu pre rodovú rovnosť, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a obecnej a lokálnej samospráve.

V Hložanoch,
06.05.2011