Asociácia slovenských spolkov žien

Úloha žien v rozvoji vidieka
Štvrtok, 05 Máj 2011

Dňa 28. apríla v Subotici, v hoteli Galleria, konala sa záverečná konferencia v projekte Úloha žien v rozvoji vidieka, ktorú zorganizovalo Zdruňenie pre hospodársku ženskú iniciatívu-Femina Creativa zo Subotice.
Tento projekt je realizovaný v obciach Subotica, Kovačica, Mali Iđoš a Niš. Ženský spolok Kovačica  bol partnerom v projekte, a organizoval miestne aktivity v Kovačici. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia Kovačice: členky združenia žien z Kovačice, Padiny a Uzdinu, ktoré spravili i výstavu svojích prác, predstaviteľky Komisie pre rovnosť pohlaví ZO Kovačica a Obecnej správy Kovačica. Mariana Gajanová, lokálna koordinátorka pre Kovačicu, prezentovala aktivity ktoré boli v posledných 12 mesiacoch poriadané v Kovačici, v rámci projektu.

Projekt finančne podporil USAID a Inštitút pre udržateľné spoločenstvá.

Konferencie sa zúčastnili i:
- Riaditeľka Kancelárie pre lokálny ekonomický rozvoj Subotice, Erika Kudlík,
- Đenđi Seleši, poradkyňa pokrajinského sekretára  práce, zamestnanosti a rovnosť pohlaví,
- Slobodanka Branković, poradkyňa republikového ministra práce a sociálnych vecí,
a predstaviteľky 25 mimovládnych organizácií, ktoré sa zaobrajú problémami žien, z celéj Vojvodiny a Srbska.

Predstaviteľka USAID-u predstavila program tohoto fondu Agrobiznis projekt, v rámci ktorého majú osobytný program pre mladých a ženy na vidieku. Účastníci si mohli vypočuť i prezentácie Aleksandri Jocić, zástupkyne v Poradovej poľnohospodarskej službe  z Nového Sadu, Anice Marcikić, koordinátorke Regionálneho strediska pre rozvoj vidieka Subotica, Tanja Obradović Tošić zo skupine MENA z Nišu, ktorá predstavila prvý príklad integrácie rovnosti mužov a žien v poľnohospodárskej stratégie obce Boljevac a prof. dr. Tanja Djurić Kuzmanović, ktorá viedla dielňu s temou Rodnosť a rozvoj a Rodový rozpočet.

 


 

Dana 28. aprila 2011. u Subotici u hotelu Galleria, održana završna konferencija projekta ‘’Uloga žena u ruralnom razvoju’’ u organizaciji Asocijacije za žensku ekonomsku inicijativu-Femina Creativa iz Subotice. Ovaj projekat se relizovao u opštinama Subotica, Kovačica, Mali Iđoš i Niš. Udruženje žena Kovačica je bilo partner na projektu, koje je organizovalo lokalne aktivnosti u Kovačici.
Na konferenciji su učestvovale predstavnice opštine Kovačica, članice ženskih udruženja iz Kovačice, Padine i Uzdina, koje su napravile i izložbu svojih radova, predstavnice Komisije za rodnu ravnopravnost i Opštinske uprave Kovačica. Mariana Gajan je prezentovala aktivnosti koje su u proteklih 12 meseci organizovane u Kovačici a u okviru projekta.
Projekat je podržao USAID i Institut za održive zajednice.
Konferenciji su prisustvovale i:
- predstavnica grada Subotice, direktorka KLER-a Subotica, Erika Kudlik,
- Đenđi Seleši, savetnica pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
- Slobodanka Branković, savetnica ministra za rad i socijalna pitanja,
i predstavnice čak 25 nevladinih organizacija okrenutih ženama iz cele Vojvodine i Srbije.
Predstavnica USAID-a je predstavila i njihov Agrobiznis projekat, u kome imaju poseban program namenjen mladima i ženama. Učesnice su mogle da čuju i prezentacije Aleksandre Jocić, savetnice u Poljoprivrednoj stručnoj službi iz Novog Sada, Anice Marcikić, koordinatorke Regionalnog centra za ruralni razvoj Subotica, Tanje Obradović Tošić iz MENA group iz Niša, koja je predstavila prvi primer integracije rodne ravnopravnosti u strategiju poljoprivrede opštine Boljevac i prof. dr. Tanja Đurić Kuzmanović, koja je održala radionicu s temom ’’Rodnost i razvoj’’ i ’’Rodno budžetiranje’’.