Asociácia slovenských spolkov žien

Správa o činnosti Asociácie slovenských spolkov žien za rok 2011
Streda, 07 Marec 2012

Rok 2011 nebol obyčajným rokom pre ASSŽ, lebo bol volebným rokom. Na post predsedníčky nastúpila dovtedajšia tajomníčka asociácie Viera Miškovicová, inžinierka poľnohospodárstva.
Kalendárny rok 2011 plynul podobne, ako i roky predchádzajúce a niektoré aktivity sa zopakovali z rokov minulých a niektoré zase pribudli ako nové. Dokončili sa aktivity okolo projektu, ktorý bol rozbehnutý ešte v minulom roku. Do niekoľkoročnej aktivity, ale i napriek tomu veľmi zaujímavej a lákavej pre ženy, patrí súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá má niekoľko dobrých strán. Osoby, členky spolku, mnohokrát bez väčšieho vzdelania v tomto smere, sa začnú zaujímať o literatúru, hovorí sa o tom i širšie a i niektoré iné získajú vôľu niečo naviac si prečítať, alebo získať sebavedomie a zastať si pred ostatných a predniesť im nejaký umelecký text či už prózu alebo poéziu. Týmto spôsobom sa ostatné na stretnutí pobavia alebo si vyskúšajú svoje sily nielen úzko z jedného alebo dvoch spolkov, ale práve že zo všetkých: veď dve alebo tri najlepšie pôjdu si zmerať sily do Banskej Bystrice čiže budú účinkovať na súťaži Vansovej Lomničke. V tento rok to tiež bolo takto. Ako najlepšie zo všetkých regiónov, kde žijú Slováci na Slovensko odišli: Mária Galasová z Padiny a Anita Mišićová z Bieleho Blata.

Ďalšia významná akcia vďaka projektu Slovak Aid, ktorý napísala V. Miškovicová bola, aby jednotlivé spolky dostali počítače pre svoju činnosť . Jeden z návrhov bol, aby prednosť pri získavaní počítačov mali tie najmenšie spolky preto, aby im to bola motivácia pre ďalšiu prácu v spolku a navyše spolky, ktoré nevlastnia ani jeden počítač. Tak možno kvitovať, že počítače a kompletné vybavenie pre ne získali spolky žien z týchto osád: zo Silbaša, z Ľuby, z Lalite, Bieleho Blata, Pivnice. Kompetentné členky podpísali zmluvy a zaviazali sa, že budú počítače využívať na spoločné ciele v rámci spolkov. Cenné darčeky v mene Veľvyslanectva Slovenskej republiky odovzdala pani Katarína Stehlíková. Pritom pripomenula, že ju osobitne teší, že doprinesú novej gramotnosti a k lepšej komunikácii medzi spolkami.
V rámci projektu ženám začiatočníčkam bolo umožnené sa naučiť na počítačoch a ostatným zdokonaliť sa v tomto smere, lebo bol pre ne zorganizovaný kurz a tak bol projekt uzavretý s dobrým pocitom, že sa nezastalo naprostred cesty, ale počítače môžu byť naplno využité, ako to bolo v projekte i predstavené.
Keď ide o zviditeľnenie práce asociácie z donácie Slovak Aid, bol zabezpečený odborník, ktorý vypracoval webovú stránku a tak asociácia dnes už má stránku a technika, ktorý na ňu ukladá všetky nové údaje. Tu zároveň vyzývame ešte raz i ostatné spolky, aby zaujímavosti zo spolkov zasielali do asociácie, aby sme boli navzájom informovaní, čo sa v ktorom spolku deje nového a aby sa tie správy dostali na webovú stránku.
 
Už na začiatku správy sme pripomenuli, že v apríli boli voľby a zmeny sa udiali v tomto zmysle. Presedníčkou asociácie sme už povedali, že je Viera Miškovicová z Hložian, tajomníčka Mária Gašparovská z Petrovca, pokladníčka Katarína Zorňanová z Kulpína, podpredsedníčka pre Báčku Darina Valachová(Báčska Palanka), pre Banát Elena Haníková (Padina) a pre Sriem Anna Horvátová(Stará Pazova). Okrem týchto osôb do Správnej rady zvolili i Milinu Sklabinskú, riaditeľku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Počítač, ktorý prislúcha asociácii daný je na používanie sekretárke asociácie M.Gašparovskej.
Členkami Dozornej rady sú : Zuzna Hrková z Kovačice, Anna Balážová zo Starej Pazovy a Katarína Benková z Lalite.
Onedlho po voľbách toto združenie malo už ďalšie veľké akcie pred sebou. V rámci SNS organizovaná bola prezentácia kníh žien spisovateliek a predstavené bolo päť kníh (hložiansky receptár, kovačická monografia o spolku, z krásnej literatúry knihy M. Kotvášovej - Jonášovej a Ruženy Kraticovej, ako i z odbornej literatúry o pazovskom nárečí Anny Marićovej). Program prebiehal v podobe vydareného performansu a veľmi dobre to dopĺňala priliehavá hudba. Navštívenosť bola pomerne veľká, takže možno konštatovať, že záujem o takéto podujatie jestvuje.
Určite najväčšou, a zároveň novou akciou v roku 2011 bolo organizovanie jarmoku počas SNS. Totiž Petrovská obec oslovila predsedníčku ASSŽ Vieru Miškovicovú, či by sa ženy podujali realizovať jarmok, kde by predovšetkým boli pozvané slovenské spolky žien z Vojvodiny a možno i iní remeselníci, prípadne niektoré iné združenia. Za minimálne peniaze, ale s dobrou vôľou a zrejmé za pomoci obce, ženy sa podujali na túto nie veľmi vďačnú prácu. Javisko a priliehavý program bolo treba v časovej tiesni vymyslieť. Nebolo ľahké zohnať dostatočne stánkov a ešte ťažšie zabezpečiť stoly a stoličky pod stánky a k tomu i hodne iných naoko nepatrných maličkostí, ale veľmi dôležitých, ako napríklad zabezpečiť stravu, vodu a potrebné informácie pre cezpoľných. I táto akcia bola realizovaná. Musíme konštatovať, že boli i niektoré nedopatrenia, avšak keď máme na zreteli, aký bol krátky čas a že to bolo po prvýkrát, nuž môžeme s tým byť spokojní. Dovtedy to robila profesionálne turistická organizácia a my sme sa poučili na vlastných chybách a uvedomili si nedopatrenia, aby prípadne do budúcna aj takéto náročné podujatia dopadli na výbornú, ako všetko, čo ženy raz chytia do rúk.
Koncom roka asociácia v rámci projektu Odhaľme svoje možnosti za podpory NRSNM a Pokrajinskeho sekretariátu pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť realizovala seminár v Kovačici na tému rodovej rovnosti. Prednášateľkami boli Vesna Šijačková, riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť APV a Marija Srdićová, predsedníčka organizácie Center pre podporu žien z Kikindy. Predtým členky spolkov žien navštívili Humanitný bazár v Belehrade a podľa svojich možností podporili svojimi ručnými prácami stánok veľvyslanectva Slovenskej republiky. Všetky prostriedky z tejto humanitnej akcie budú usmernené na podporu stareckým a detským domovom v Srbsku. Do tejto aktivity Asociácie bolo zapojené 15 spolkov žien a vyše 100 členiek.
Správna rada vyniesla rozhodnutie, aby sa zaslal prípis všetkým miestnym spoločenstvám v zmysle výzvy o pomoc asociácii vo výške 5.000,00 din, čo je aj urobené, no málo miestnych spoločenstiev akceptovalo túto výzvu.
Okrem týchto veľkých podujatí možno pripomenúť rad stretnutí a výstav alebo samostatných aktivít spolkov, na ktoré sú ostatné spolky pozvané a týmto spôsobom sa obohacuje život spolkov, vytvárajú sa nové kamarátstva alebo sa utužujú už jestvujúce. K takým aktivitám sa radí predstavovanie krojov v Laliti, aradáčska tortiáda,kysáčska sárma, literárne stretnutie v Pivnici, stretnutie žien a etno jarmok v rámci Kovačického októbra, Deň dedinských žien v Inđii, tekvicová zábava v Padine, jubileum spolku v Starej Pazove, sladký deň v Bielom Blate, batôžková zábava v Petrovci a rad iných nemenovaných podujatí. Vieme i samy ako ich je veľa, veď kvôli tomu musíme mať vypracovaný kalendár spoločných akcií a aj tak niekedy proste nemôžeme nájsť voľný termín.
Nemožno však nespomenúť i finančnú, ale i morálnu pomoc, či podporu zo strany Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Pokrajinského sekretariátu pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť, niektorých miestnych spoločenstiev, Obce Báčsky Petrovec a obce Kovačica a zrejmé i veľmi vzácnu pomoc niektorých jednotlivcov. Vďaka všetkým, ktorí pomáhajú asociácii na tejto nie vždy ľahkej ceste a snažia sa predovšetkým stmeliť rôznorodosť prác v spolkoch a potom i sledovať a udržať všetko to na žiaducej úrovni. Nuž ak sa spoločne budeme o to snažiť azda nedopadneme ako tie Svätoplukove prúty, či jeho synovia. Dúfame, že sa činnosti v ASSŽ budú aj ďalej rozrastať.
Február 2012     Spracovala Mária Gašparovská