Asociácia slovenských spolkov žien

Plán práce ASSŽ na rok 2022
Nedeľa, 10 Apríl 2022
ASSŽ bude  pokračovať s aktivitami na zachovaní slovenskej reči, zachovaní kultúry,  tradície, zvykov a obyčají Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Na rok 2022 sú naplánované už zachodené aktivity a k tomu aj realizácia aktivít vyplývajúca z projektov.
1. Prvou aktivitou na začiatku roka je organizácia Výročného zhromaždenia Asociácie.
2. Nasleduje organizácia súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy:
- Tentoraz budeme organizovať iba jednu súťaž, ktorá bude počas leta v Báčskom Petrovci v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku.
Je to z dôvodu menšieho záujmu žien o recitovanie, kým na druhej strane chceme udržať kontakty s Kultúrno osvetovým strediskom v Starej Ľubovni, partnerským mestom petrovskej obce .
3. Účasť na Veľkonočnej výstave v Nadlaku je nasledujúca aktivita ASSŽ. Už zachodená spolupráca s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov z Nadlaku zahŕňa účasť našich spolkov žien na uvedenej výstave a  účasť Nadlačanov na prezentácii kníh  počas SNS. 
4. Ďalšia aktivita je Prezentácia kníh slovenských autoriek počas SNS.
- Spolky treba, aby prihlásili nové vydania kníh slovenských autoriek zo svojho prostredia už na výročnom zhromaždení a prihlášky sa budú prijímať najneskôr do  júla bežného roku, kvôli  kvalitnejšej organizácii prezentácie. 
- Vydania SVC a Matice slovenskej sa preberú priamo od vydavateľov.
- Na SNS a prezentáciu kníh pozveme predstaviteľky Únie žien Slovenska a predstaviteľky mesta Stará Ľubovňa, s ktorými spolupracujeme v rámci recitačných súťaží.
5. Jarmok umenia počas SNS v Báčskom Petrovci je jedna z aktivít, na ktorej sa zúčastňuje väčší počet spolkov členiek ASSŽ. 
6. Plánovaná je príprava knihy o činnosti Asociácie počas 15-ročného pôsobenia našej organizácie
7. Spolupráca s Úniou žien Slovenska (s podporou predsedníčky Únie p. Janou Váľovou).
8. Realizácia projektov, ktoré budú písané na ÚSŽZ, NRSNM a na Pokrajinské sekretariáty:
- Projekt dielne  a  edukačného výletu 
- Projekt na realizáciu recitačných súťaží a účasť na Medzinárodnej recitačnej súťaži Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni – ÚSŽZ.
9. ASSŽ sa bude podieľať na organizácii výstav tradičných krojov, ručných prác a gastronomických pochúťok  počas  celomenšinových podujatí: Festival Tancuj, tancuj... a Festival  Stretnutie v pivnickom poli.
 
Sústavne sa aj naďalej budú podporovať aktivity spolkov žien členiek Asociácie prostredníctvom:
- Vypracovania kalendára aktivít (podujatí) spolkov žien. Vypracovaný kalendár bude postavený na portáli ASSŽ ( www.assz.org.rs) a rozoslaný spolkom, hneď po vypracovaní.
- Podpory pri organizácii manifestácií a podujatí spolkov žien, členiek Asociácie.
- Odborná pomoc pri písaní  projektov pre  Asociáciu a spolky žien.
 
Dátum: 26.03.2022
predsedníčka ASSŽ
Viera Miškovicová