Asociácia slovenských spolkov žien

Plán práce ASSŽ na rok 2017
Pondelok, 27 Marec 2017

ASSŽ bude  pokračovať s aktivitami na zachovaní slovenskej reči, a zachovaní kultúry a tradície Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Na rok 2017 sú naplánované už zachodené aktivity a realizácia aktivít vyplývajúcich z projektov.

  1. Prvou aktivitou na začiatku roka je organizácia Výročného zhromaždenia Asociácie, ktoré bude v Starej Pazove, 18.03.2017 roku.
  2. Nasleduje organizácia súťaží v prednese poézie a prózy pre ženy.

Regionálne súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy budú prebiehať  v marci a apríli a finálová súťaž je zaplánovaná na polovicu apríla.

Regionálna súťaž pre Báčku bude v Pivnici a pre Banát v Kovačici. Reg. Súťaž pre Sriem bude pravdepodobne v S. Pazove. Finálová súťaž bude  polovicou apríla v Báčskom Petrovci v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku.

Kritériá pre postup  do nasledujúcej súťaže sú ešte skôr zosúladnené s našimi možnosťami zachovávajúc pritom základné kritériá Vansovej Lomničky. Doložená bola iba sugestia, aby súťažiace viacej dôrazu dali na výber textov, vlastne aby uprednostňovali  diela slovenských autorov z Vojvodiny.

Vzhľadom na stále menší počet súťažiacich recitátoriek, aj v tomto roku sa umožní účasť všetkým záujemkyniam pre recitovanie, bez ohľadu na to či už súťažli a či sú členkami spolkov žien.

Víťazky finálovej súťaže predstavujú ASSŽ na medzinárodnej súťaži Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici, a na súťaži Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni.

3.    Účasť na Veľkonočnej výstave v Nadlaku je nasledovná aktivita ASSŽ. Už zachodená spolupráca s Demokratikým zväzom Slovákov a Čechov z Nadlaku zahŕňa účasť našich spolkov žien na spomenutej výstave a ich účasť na prezentácii kníh  počas SNS.

4.    Ďalšia aktivita je Prezentácia kníh slovenských autoriek počas SNS.

Spolky treba, aby prihlásili nové vydania kníh slovenských autoriek zo svojho prostredia už na výročnom zhromaždení a prihlášky sa budú prijímať najneskôr do  júla bežného roku, kvôli  kvalitnejšej organizácii prezentácie.

Vydania SVC a Matice slovenskej sa preberú priamo od vydavateľov.

Po úspešnom predstavení autoriek z Rumunska v minulom roku, aj v roku 2017 sa osloví Demokratický zväz Slovákov a Čechov, eventuálne aj slovenské autorky z Maďarska a Chorvatska.

5.    Jarmok umenia počas SNS v Báčskom Petrovci je jedna z najnavštívenejších podujatí slávností.  Bohatstvo krojov, ručných prác a gastronomických pochúťok ponúkajú práve spolky žien zo slovenských prostredí.

V roku 2017 vyzveme spolky žien aby sa zúčastnili jarmoku umenia a prezentácie kníh počas SNS.

6.    Na sklonku roka Asociácia  zorganizuje ďalšiu  návštevu Humanitného bazáru v Belehrade v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky, ak k realizácii tohto podujatia príde, keďže vlani toto podujatie nebolo organizované.

Navrhujem aby sa   počas návštevy Belehradu v roku 2017, navštívili   kultúrno historické pamiatky hlavného mesta.

7.    Do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sú zaslané tri projekty.

-       Projekt dielne výroby vencov pre mladuchu (párty)

-       Projekt spoločnej výstavy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici počas Festivalu Vansovej Lomnička

-       Projekt zadováženia vybavenia pre nové priestory ASSŽ

Projekt výroby krojovaných bábik sa bude plánovať z projektov Pokrajinských sekretariátov a Ústavu pre rodovú rovnoprávnosť APV.

Na všetky navrhnuté projekty sa podpora bude žiadať aj y iných zdrojov:z obcí a MS, aby sa zadovážilo dostatočne prostriedkov pre ich realizáciu.

8.    Komisia pre zachovanie tradície pri Výbore pre kultúru NRSNM plánuje v spolupráci s ASSŽ organizáciu výstav tradičných krojov, ručných prác a gastronomických pochúťok  počas troch celomenšinových podujatí: Festival Tancuj, tancuj.., Zlatá brána a Festival v pivnickom poli.

9.    Na rok 2017 sa plánuje spoločný výlet do Sriemu na hroznovú oberačku: Stará Pazova, Starý Slankamen a návšteva historických pamiatok tohto regiónu.

10.  Sústavne sa aj naďalej budú podporovať aktivity spolkov žien členiek Asociácie prostredníctvom:

-          Vypracovania kalendára aktivít (podujatí) spolkov žien. Vypracovaný kalendár bude postavený na portáli ASSŽ ( www.assz.org.rs) a rozoslaný spolkom, hneď po vypracovaní.

-          Podpory pri organizácii manifestácií a podujatí spolkov žien, členiek Asociácie.

-          Odborná pomoc pri písaní  projektov pre  Asociáciu a spolky žien.

 

Dátum: 08.03.2017

Viera Miškovicová