Asociácia slovenských spolkov žien

Schválená správa o činnosti ASSŽ za rok 2016
Piatok, 17 Marec 2017

zasadnutie-assz-1.jpg

  Správa by sa nemala začínať ničím poetickým, či osobnou meditáciou, ale mi  proste nedá, aby som nevyzdvihla  to, ako čas neúprosne letí a my sme zase kvitovali ďalší rok našej spolkárskej, dobrovoľnej činnosti na poli ženských spolkov, čiže  pripomenuli sme si desaťročné jestvovanie  našej Asociácie.

  AJ v tomto roku vedenie ASSŽ  tvoria telesá ako sú SR a DR a členky sú sú: predsedníčka V. Miškovicová, tajomníčka M. Gašparovská, pokladníčka K. Zorňanová, podpredsedníčka pre Báčku D. Valachová, pre Banát, E. Haníková, pre Sriem A. Horvátová a dozorná rada: A. Valášeková, Z. Hrková, A. Balážová a členka zvolená namiesto M. Sklabinskej M. Viliačiková. SR a DR sa oficiálne na  zasadnutiach stretli štyrikrát. Ostatné aktivity sa vybavovali telefonicky alebo na stretnutiach iného rázu. Mienime však, že všetky členky boli o aktivitách v ASSŽ dobre informované, ba dokonca i celá verejnosť, ktokoľvek prejavil o to záujem. Pracovalo sa ako i roky predtým otvorene, transparentne a s víziou vidieť i ďalej veci jasne, mať originálne nápady, ktoré by čelili asimilácii a  starali sa o zachovávanie  slovenskej identity, zvykov a obyčají u Slovákov žijúcich na priestoroch Vojvodiny. 

  Aj tohto roku sa konali večery venované umeleckému prednesu prózy a poézie. Regionálne súťaže boli v Petrovci pre Báčku a v Padine pre Banát. Finálová súťaž bola i tento raz v MSS v B. Petrovci. Osoby s najlepším umeleckým prednesom postúpili potom na podujatie Vansovej Lomničky do  Banskej Bystrice. Boli to: Iveta Galasová a Danica Vŕbová (sprievod konala M. Gašparovská) a Našej Vansovej Lomničky do Starej Ľubovne  Anita Jonášová Mišićová a Miriam Murtínová (sprievod V. Miškovicová a E.Haníková).Bez ohľadu na to, že sú mienky podelené, keď ide o aktivitu umeleckého prednesu prózy a poézie, v tejto aktivite sa pokračuje. Bola by škoda nedať o sebe vedieť i týmto spôsobom, uzavrela predsedníčka V. Miškovicová a namietla, že by sa týmto prerušili vzácne vzťahy medzi SR a Vojvodinou.

  V jarnom období niektoré zo spolkárok aj v roku 2016 boli na veľkonočnej výstave – výstave kraslíc a inýh ozdôb v Rumunsku v Nadlaku. Zúčastnili sa členky z Hložian, Báčskej Palanky  a z Petrovca. Keďže i ženy z Hložian majú podobnú výstavu, povolávajú si ženy z Nadlaku do Hložian a takto spolupráca pretrváva . Veď Demokratický zväz Čechov a Slovákov sa o to zasadzuje a zveľaďuje dolnozemskú súdržnosť, ktorá sa zdôrazňuje aj prítomnosťou autoriek krásnej literatúry počas prezentácie kníh v rámci SNS, keď sa aj ony predstavujú svojou tvorbou.

  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 10. júla  na svojom nádvorí  po prvýkrát usporiadalo aktivitu nazvanú Deň otvorených dverí, kde sa zúčastnili viaceré spolky so svojimi výrobkami a niektoré účinkovali aj v programe. Deň otvorených dverí mal za cieľ zjednodušiť vzájomné zoznamovanie sa, ale I priblíženie kultúry a gastronómie iným ľuďom z iných veľvyslanectiev a dať vedieť širšie ľuďom o spolunažívaní  medzi vojvodinskými Slovákmi, ktorí tu pretrvávajú temer 300 rokov.  Podujatia sa zúčastnili predstaviteľky týchto spolkov: B. Palanky, B. Petrovca, Dobanoviec, Hložian, Kovačice, Padiny, Starej  Pazovy.

   Členky ASSŽ sú hrdé, že podujatie Prezentácia kníh slovenských autoriek je zaradená do programu SNS. Preto sa snažíme každý rok, okrem o autorkách a ich literárnych počinoch, zabezpečiť čím kvalitnejší aj kultúrno- umelcký program. Tak to bolo aj v roku 2016. Prezentovaných kníh bolo 13. Boli prezentované i knihy  autoriek z Nadlaku. Je fakt, že sú knihy ozaj rôznorodé či už odborné alebo iné. Teší   fakt, že je hodne kníh pre deti, čo osobitne vítame a priali by sme si, aby všetky knihy mali svojich čitateľov. Autorky prezentovaných kníh dostali ďakovný list a darček. Darčeky dostali aj osoby účinkujúce v programe. Ustarosťuje však fakt, že členiek ASSŽ nebolo v takom veľkom počte, ako býva. Mienime, že je to späté s príchodom na jarmok umenia, kde sa celkove pre nevýhodné podmienky zúčastnilo menej spolkov, ako obyčajne býva. Museli by sme jednotne nastúpiť a zistiť, či by sme ako spolky žien nemali byť výnimkou, teda, aby  sme mali iné podmienky ako podnikatelia pri prihlasovaní sa na jarmok umenia. Veríme, že by aj návštevnosť na prezentácii kníh bola väčšia. Na tomto podujatí nás svojou prítomnosťou poctili i hostky zo Starej Ľubovne, ktoré prvýkrát zažili SNS a vyjadrili sa pochvalne nielen o prezentácii kníh, ale I o celých SNS. 

  Keďže sme dlho rozmýšľali, ako osláviť 10 rokov jestvovania ASSŽ, zrodila sa idea, aby to bola výstava. Stalo sa. V  predvečer SNS konkrétne 31.júla 2016 v SPŽ vďaka neustálej spolupráce temer všetkých spolkov žien, ktoré prispeli svojimi originálnymi nápadmi k vytvoreniu spoločnej výstavy známej pod menom Práce v minulosti v našich osadách. Návštevníci tu našli postup práce pri výrobe lokšičiek,rezaniec a iných cestovín z jedálneho lístka v minulosti, pripomenuli sme si šklbanie husí a páranie peria, rôzne hry detí a výzor handrových bábik, videli sme  ako sa perie vlna na rieke, čo sa môže vyrobiť z konopí, ako sa češú, ako vyzeralo druganie na dedine a výrobky z kľk, úkon pradenia a duch priadok s pukanou kukuricou a tradičnými jedlami na priadkach ,  varenie mydla a zúžitkovanie  niektorých sekundárnych vecí zo zábíjačky, konkrétny úkon prania šiat práve takým domácim mydlom, obštrikávanie panťušiek, háčkovanie, vyšívanie, šitie a to predovšetkým krojov v domácnosti a vôbec duch zašlých čias bol v každom úkone. Pestrosť krojov bola zviditeľnená či už išlo o Banát, Báčku alebo Sriem. Každá zo zúčastnených osád znázornila práve tú najtipickejšiu činnosť z vlastnej osady a tak si návštevníci pripomenuli  časy zašlé a vzácne, ktoré si uložíme do spomienok, ako hrejivú súčasť nášho detstva. Pravda i program pri otváraní výstavy bol priliehavý, trefný, vydarený, poprepletaný zdravým dedinským humorom. Výstavu otvorila predsedníčka NRSNM pani Anna Tomanová Makanová. Bolo počuť chvály a mienime, že nielen ako frázy, a uznanie, že sa v takejto práci  vyrovnávame proste s odborníkmi. Kniha dojmov svedčí o veľkej návštevnosti či už uznávaných odborníkov alebo radových občanov. Dokonca zistili sme  neskoršie v médiách, aké veľké ozveny výstava vyvolala. Osobitne treba vyzdvihnúť, že v ten deň bolo kamarátenie medzi spolkárkami oveľa konkrétnejšie ako na bežných zasadnutiach. Práve také stretnutia vytvárajú hlbšie a trvalejšie  kamarátstva.

  4. augusta 2016 na slávnostnom zasadnutí NRSNM predsedníčka A.Tomanová Makanová udelila  ASSŽ  zlatú plaketu za  nepretržitú 10-ročnú činnosť. Plaketu prebrala predsedníčka V. Miškovicová.  Je to uznanie, ktoré si osobitne vážime, lebo zoskupiť toľko spolkov a udržať ich spolu nie je malá vec.

  Jeden z veľkých projektov bol Zachovávanie starých remesiel -  štikovanie a tkanie, ktorý bol realizovaný v Starej Pazove v dňoch 23.-25. septembra 2016. Na projekte sa zúčastnili predstaviteľky týchto spolkov: B. Palanky, B. Petrovca, Kulpína, Kysáča, Hložian, Padiny, Selenče, Starej Pazovy – 19 osôb.  Projekt bol mimoriadne dobre pripravený a zorganizovaný. Možno vyzdvihnúť, že sa neučilo iba štikovanie a tkanie, ale bolo tu i niečo naviac. Už tkanie bolo dvojaké aj na malých a na veľkých krosnách. Čas sa nemíňal zbytočne. Keď niektorá osoba prejavila záujem naučiť sa nejaké nové techniky vyšívania alebo štrikovania, prípadne i háčkovania- všetko bolo možné  naučiť sa. Pazovské spolkárky boli neúnavné a mali sa okolo hostí maximálne. V posledný deň svojho pobytu v Starej Pazove bolo vidieť finalizovanú prácu žien a výstavu všetkých vecí, ktoré ženy počas svojho pôsobenia vyhotovili. Okrem toho získali ďakovné listy za účasť a darčeky ako spomienku na Starú Pazovu, ktorú si aj obzreli ako turisti, takže išli domov plné krásnych dojmov a šťastné, že sa naučili novým technikám v ručných prácach.     

  Masovejšie zúčastnenie spolkov bolo v Hložanoch na podujatí Tancuj, tancuj. Boli tam: spolkárky z Dobanoviec, St. Pazovy, Hajdušice, Kovačice, Padiny, Lalite, Silbašu, Báčskej Palanky, Kulpína, Lugu a Hložian a v Pivnici na podujatí V pivnickom poli boli spolky žien z Hložian, Lalite, Kysáča, Dobanoviec a Pivnice.  Spolkárky majú vysoký stupeň zodpovednosti a preto sa im darí zapôsobiť tam, kde je prázdne miesto a dobre, že svojou ochotou a dobrou vôľou občas aj iných povzbudia pracovať. Spolkárky sa mali zúčastniť aj na podujatí Zlatá brána v Kysáči. Avšak pre nepriaznivé podmienky účinkovania, spolky tu neboli.

  Všetky podujatia, ktoré boli plánované, boli i realizované vďaka dobre cieleným projektom. Zdroje financovania hlavne pochádzajú z dvoch inštitúcií a to z Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí zo SR a z NRSNM čiže z APV.  

  Významnou aktivitou, ktorou sa ASSŽ z roka na rok zaoberá je vypracovanie Kalendára, ktorým sa snažíme spoločne zadeliť miesto každému spolku, aby sa veľké podujatia nekryli, aby  každý mal dátum, ktorý si zvolil na vlastné podujatie. Pravda, do kalendára by mali ísť len tie podujatia, ktoré sú spolkove a ktoré spolok samostatne usporiada.

  Rok 2016 bol plodným rokom pre ASSŽ a jubilujúcim rokom. Vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú činnosť ASSŽ. Vďaka médiám, ktoré objektívne informujú verejnosť o našej činnosti  a zviditeľňujú našu činnosť. Vďaka patrí aj našej predsedníčke, ktorá píše projekty a nájde módus, aby boli úspešné. Chceme veriť, že ani rok 2017 nebude horší od predchádzajúceho. Práve preto je potrebné, aby sa idea získať miestnosť v Petrovci vedľa turistickej organizácie pre ASSŽ čím skôr stala skutočnosťou.

                                              Správu vyhotovila Mária Gašparovská, tajomníčka, marec 2017

zasadnutie-assz-2.jpg

zasadnutie-assz-3.jpg