Asociácia slovenských spolkov žien

Plán práce ASSŽ na rok 2015
Pondelok, 13 Apríl 2015
ASSŽ bude  pokračovať s aktivitami na zachovaní slovenskej reči a zachovaní kultúry a tradície Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Na rok 2015 sú naplánované už zachodené aktivity, ako aj realizácia aktivít vyplývajúcich z projektov: 
1. Prvou aktivitou na začiatku roka je organizácia súťaží v prednese poézie a prózy pre ženy. 
Regionálne súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy budú prebiehať  v marci a finálová súťaž je plánovaná na začiatok apríla. 
Regionálna súťaž pre Báčku bude v Hložanoch a pre Banát v Hajdušici. Finálová súťaž bude  začiatkom apríla v Báčskom Petrovci v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku.
Kritériá pre postup  do nasledujúcej súťaže sú ešte skôr zosúladnené s našimi možnosťami zachovávajúc pritom základné kritériá Vansovej Lomničky. Doložená bola iba sugestia, aby súťažiace viacej dôrazu dali na výber textov, vlastne, aby uprednostňovali  diela slovenských autorov z Vojvodiny.
Víťazky finálovej súťaže predstavujú ASSŽ na medzinárodnej súťaži Vansovej Lomnička v Banskej Bystrice, eventuálne na súťaž Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni alebo sa im umožní zúčastniť sa edukačného zájazdu v organizácii ASSŽ.
 
2. V rámci Medzinárodnej súťaže Vansovej Lomnička v roku 2015, na pozvanie riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice Dr. Oľgy Laukovej, organizovaná bude  výstava J. Stupavského, ktorú v Štátnej vedeckej knižnici B. Bystrica zorganizuje Slovenské vydavateľské centrum.
ASSŽ je pozvaná, aby  zorganizovala  výstavu ručných prác, starodávnych remesiel respektíve suvenírov spolkov žien a  prezentovala slovenskú dolnozemskú poéziu. 
 
3. Ďalšia už zachodená aktivita je Prezentácia kníh slovenských autoriek počas SNS.
Spolky treba, aby prihlásili nové vydania kníh slovenských autoriek zo svojho prostredia už na výročnom zhromaždení a prihlášky sa budú prijímať najneskôr do  júla bežného roku, kvôli  kvalitnejšej organizácii prezentácie. Vydania SVC a Matice slovenskej sa preberú priamo od vydavateľov.
Po úspešnom predstavení autoriek z Rumunska a Maďarska v minulom roku, aj v roku 2015 treba osloviť Demokratický zväz Slovákov a Čechov, eventuálne aj slovenské autorky z Maďarska a Chorvatska.
 
4. Jarmok umenia počas SNS v Báčskom Petrovci je jedna z najnavštívenejších podujatí slávností.  Bohatstvo krojov, ručných prác a gastronomických pochúťok ponúkajú práve spolky žien zo slovenských prostredí. 
V roku 2015 je zaplánovaná priama účasť na organizácii jarmoku umenia,  keďže sa očakáva finančná podpora NRSNM (návrh Komisie pre zachovanie tradície). ASSŽ počas SNS zorganizuje časť jarmoku venovanú tradícii Slovákov vo Vojvodine (ženské spolky predstavia ručné práce, remeslá, gastronómiu), kým časť jarmoku bude mať na starosti TO B. Petrovec.
 
5. Na sklonku roka Asociácia  zorganizuje ďalšiu  návštevu Humanitného bazáru v Belehrade v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky.
Navrhujem, aby sa   v roku 2015 navštívili   kultúrno historické pamiatky hlavného mesta.
 
6. Do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je zaslaný jeden projekt. Ide o edukáciu žien z oblasti tradičných remesiel a návšteva západného Slovenska.
 
7. Komisia pre zachovanie tradície pri Výbore pre kultúru NRSNM plánuje organizáciu podujatie Slovenská tradičná kuchyňa v rámci celomenšinových podujatí a to pri príležitosti pripomínania si jubileí. V roku 2015 by sa podujatie Slovenská tradičná kuchyňa malo realizovať v Pivnici. ASSŽ by sa uchádzala o organizáciu podujatia, ktorú bude financovať NRSNM.
 
Projekt je zaslaný aj do Obce B. Petrovec, pre financovanie bežných aktivít a podpora projektu Úradu.
Plánované je aj písanie projektu pre výrobu figurín pre ženské spolky, ktorý je navrhnutý aj na podporu z rozpočtu NRSNM.
 
8. V rámci aktivít z projektov plánovaná je organizácia koncertov Sinfonietty z Bratislavy pod názvom Svetové a slovenské skladateľky pri príležitosti 145. výročia založenia prvého spolku žien Živena a okrúhlych výročí jej dvoch predsedníčok Anny Pivkovej (180) a Eleny Maróthy Šoltésovej (160) – spolupráca Matica, Slov.ev.cirkev) – ide o projekt Združenia Sinfonietta, v ktorom sa ASSŽ podpísala ako partner projektu.
 
9. Sústavne sa aj naďalej budú podporovať aktivity spolkov žien členiek Asociácie prostredníctvom:
- Vypracovania kalendára aktivít (podujatí) spolkov žien. Vypracovaný kalendár bude postavený na portáli ASSŽ ( www.assz.org.rs) a rozoslaný spolkom, hneď po vypracovaní.
 
- Podpory pri organizácii manifestácií a podujatí spolkov žien, členiek Asociácie.
 
- Odborná pomoc pri písaní  projektov pre  Asociáciu a spolky žien.
 
- V nasledujúcom roku treba osobitnú pozornosť venovať spolkom žien v menších slovenských  prostrediach , podporiiť ich aktivity a osobitne ich navštíviť, poradiť, ak treba, napísať projekt..
 
- Kvôli uskladnenia majetku Asociácie archívu a možnostiam dohovorov, či zasadnutí, pre ASSŽ by bolo výhodné mať k dispozícii jednu miestnoť – kanceláriu. Treba osloviť obec B. Petrovec o priestory v PIC, na Ulici m. Tita 20. Do kancelárie bude potrebný základný nábytok, stôl, stoličky, police..
 
Báčsky Petrovec, 20.03.2015
         Predsedníčka ASSŽ
Viera Miškovicová