Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z Vansovej Lomničky rok 2012
Štvrtok, 26 Apríl 2012

Lomnicka-1.jpg

Vansovej Lomnička, či festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze bola tohoto roku realizovaná 20. a 21. apríla v Banskej Bystrici. Je už známe odskôr, že súťaž v umeleckom prednese žien v poézii a próze sa koná v rámci ASSŽ podľa okruhov vo Vojvodine, teda v Báčke, Banáte a Srieme, odkiaľ ani tohoto roku nikto neprišiel na finálovú súťaž Na základe týchto regionálnych súťažení boli zvolené najlepšie recitátorky či už v mladšej vekovej skupine, teda od 16 do 25 rokov, alebo v staršej nad 25 rokov. V mladšej skupine sa zúčastnili: Martina Hanusová z Aradáča, Nataša Rybárová z Báčskeho Petrovca a Danka Svetlíková z Kovačice. V kategórii nad 25 rokov vystúpili: Jarmila Križanová zo Silbaša, Anita Jonášová-Mišićová z Bieleho Blata, Miriam Murtínová z Hložian, Miluška Grňová z Kysáča a Eva Pavićevićová z Kovačice. Umelecký prednes hodnotila komisia v zložení: Katarína Melegová- Melichová, Mária Jonášová – Kotvášová, Miluška Anušiaková – Majerová. Ako najlepšie boli vyhlásené: Nataša Rybárová z Báčskeho Petrovca, Danka Svetlíková z Kovačice, Anita Jonášová – Mišićová z Bieleho Blata a Miluška Grňová z Kysáča. Správna rada ASSŽ rozhodla, že na Slovensko, na Vansovej Lomničku pôjdu A. Jonášová-Mišićová a Miluška Grňová.

Ako sprievod bude Mária Gašparovská, tajomníčka ASSŽ. Uvedené spolkárky išli do Banskej Bystrice. Krásne námestie a čistučká Bystrica nás uvítala nie veľmi teplými lúčmi slnka, ale aj tak to bolo krásne a relaxujúce ráno. A potom už začali i povinnosti, čiže umelecký prednes poézie a prózy. Avšak na začiatku nás privítala riaditeľka knižnice Oľga Lauková, pani Somorová, Mgr. Eva Kuklová, ktorá nás viedla i programom. Niekoľko prednesov a krátka prestávka. Proste, aby sa porota dohodla a sumovala si poznámky a už sa šlo ďalej. Zo 40 účastníčok temer zo všetkých kútov Slovenska a naša výprava ako jediná zo zahraničia bola v tie dva dni iste poctená tým, že mohla sledovať jedinečné umelecké prednesy a opájať sa krásou umeleckého slova, počúvať rôznorodosť prednesu básní a prózy, proste zažívať chvíle sviatočné a zabudnúť na všednú každodennosť. A nielen to, ale spoznať bližšie i dielo Terézie Vansovej, jej pohnutý život, tragiku osobného života a jej húževnatosť, ktorá by nám tak trochu mohla byť aj vzorom, ako dosiahnuť svoj cieľ a pritom nie byť ani vtieravý a ani bezohľadný. A pritom byť veľkou národnou buditeľkou ako to ona neprestajne bola a neúnavne horlila za práva žien, zvlášť keď išlo o vzdelávanie, o rozširovanie si vedomostí vzhľadom na literatúru a umenie vôbec. Mala dobrú taktiku, ako pohnúť ženami, aby niečo urobili pre seba a pritom zostať na úrovni. A viete, v čom to je? Predovšetkým v jej ohromnej vôli byť hybnou silou v prostredí, kde pôsobila. To všetko sme sa dozvedeli o tejto neobyčajne húževnatej žene. Dokonca ona ako samouk tak húževnato pracovala na sebe, že zvládla 4 jazyky, torými sa mohla aktívne slúžiť.

Lomnicka-2.jpg

Z týchto dôvodov sme navštívili i hrobku Terézie Vansovej a evanjelický cintorín, kde sme našli i hroby iných velikánov zvlášť literatov.
No okrem zaujímavostí a muzeálnych vecí, viažucich sa k životu Vansovej uctili sme si ju práve umeleckým prednesom, ktorý sa začal organizovať ako Vansovej Lomnička už pred 45. rokmi. Tentoraz naše ženy z Dolnej zeme zapôsobili na porotu a boli ocenené takto: Miluška Grňová Z Kysáča (prózny text G. M. Petrovského Papagáj) získala titul strieborného pásma a Anita Jonášová-Mišićová z Bieleho Blata (báseň A. Sládkoviča: Zúfalec) sa dostala do zlatého pásma. Po konštruktívnej kritike či rade, aby kvalita prednesu bola ešte presvedčivejšia, porota uzavrela túto súťaž a súťažiacim udelila diplomy, knihy a spoločnou fotografiou víťaziek a poroty sa Vansovej Lomnička 2012 ukončila.
Avšak bol tu zorganizovaný i odchod do divadla, kde sme si pozreli Bábkové divadlo na Rázcestí - inscenácia-Variácie lásky.
Tohotoročná akcia sa realizovala za pomoci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Únie žien Slovenska, Štátnej vedeckej knižnice-literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica, Krajskej organizácie ÚŽS.
Zo strany ASSŽ o odchod a organizovanie potrebných reálií sa postarali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Obec Báčsky Petrovec, Slovenské vydavateľské centrum, Matica slovenská v Srbsku.

Lomnicka-3.jpg

Vďaka patrí tým osobám a inštitúciám, ktoré majú pochopenie pre takýto profil prejavovania sa obyčajných radových občaniek. Texty si treba zvoliť, osvojiť si ich, potom sa ich naučiť spamäti, prekonať trému a len potom sa možno dať do skutočného umenia. Uvedené ženy to dokázali a vďaka im za umelecký zážitok, ktorý preniesli i na ostatných poslucháčov, ktorých ani nebolo málo.
Teda ešte jedna úspešná Vansovej Lomnička je za nami. Verme, že aj iné spolkárky podnieti takýto „výlet“ pracovať na sebe a skúsiť svoj talent a herecké sklony.

  Tajomníčka ASSŽ
  Mária Gašparovská