Asociácia slovenských spolkov žien

Činnosť spolku žien v Hložanoch 2005 – 2015
Utorok, 28 Marec 2017

Je to názov knižného diela, prvej knihy tohto druhu, ktorú vydal hložiansky spolok žien Slovenka na počesť bohatej desaťročnej činnosti. Odprezentovaná bola menovaným spolkom v pondelok 27.03.2017 v kaviarni Pod lipami, za prítomnosti členiek, respektíve členov tohto aktívneho združenia a jeho sympatizantov a priateľov.

slovenka-monografia-01.jpg

 Činnosť spolku žien v Hložanoch 2005 – 2015 je skutočne záslužná a dobre reprezentujúca publikácia. Zahŕňa viac stovák aktivít na jednom mieste a to výstižne, zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom. Keďže spolok žien Slovenka v Hložanoch patrí medzi najaktívnejšie v našom menšinovom spoločenstve je fakt, že od spolku sa to aj očakávalo.
Tak ako aj všetky spolkové akcie aj prezentačný večierok bol výstižný. Nevystalo ani kultúrno umelecké pásmo. Do večierka prítomných najprv uviedla ženská spevácka skupina spolku a potom aj členka recitátorka Miriam Murtínová, ktorá predniesla verše J. Smreka. Prítomných potom uvítala predsedníčka SŽ Slovenka Viera Miškovicová. Vo svojom prejave poznamenala, že základným zámerom tejto knihy, ktorá je publikovaná pri príležitosti osláv 10 rokov činnosti spolku, je písané svedectvo o dobe, v ktorej v Hložanoch pôsobil Spolok žien. Chvályhodné je práve to, že kniha neobsahuje údaje a fotografie iba zo súčasnej doby, lež aj tie z minulého storočia, keď bol v podstate založený prvý spolok ako taký v roku 1931, neskoršie ho vystriedal Antifašistický front žien... Kniha okrem iného obsahuje aj obsiahle výročné správy, ktoré v podstate svedčia o činnosti či tvorivosti tohto spolku a jeho členstva.

slovenka-monografia-02.jpg

Aktuálna predsedníčka SŽ Slovenka  V. Miškovicová a niekdajšia M. Kyseľová

slovenka-monografia-03.jpg

Spevácka skupina SŽ Slovenka


Večierok spestrili aj samotné členky, ktoré prispeli svojimi autorskými textami. Niekdajšia predsedníčka spolku a dlhodobá členka Mária Kyseľová sprítomnila prácu a aktivity spolku v minulosti, Katarína Feldyová si zaspomínala na spolok, Zuzana Galambošová podala správu z výleta vo Valjeve, Anna Hnilicová predniesla úryvok z vlastného textu – Mamičkina rozprávka o niťke života, Anna Galambošová pri príležitosti výročia napísala osobitnú báseň o spolku a šikovných členkách, pokým Zuzana Šranková čítala text Slovenka z pera Zuzany Bohušovej. O spolupráci s médiami hovorila Jasminka Činčuráková Galambošová. Program spestrila spevom aj známa hložianska interprétka Marína Záhorcová za hudobného sprievodu Rastislava Struhára.

slovenka-monografia-04.jpg

Svojou prítomnosťou večierok poctili, zároveň sa osobitne prihovorili aj predsedníčka MSS Katarína Melegová Melichová, podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Juraj Červenák, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík, riaditeľ hložianskeho KP Gloakvalis Samuel Valo ako i predstaviteľky našich spolkov žien a miestnych združení. Vzácny vydavateľský čin vyberanými slovami ohodnotili aj predsedníčky spolkov: Mária Gašparovská z B. Petrovca, Katarína Zorňanová z Kulpína a Katarína Ušiaková zo Silbaša.
Záverečná časť patrila odovzdávaniu ďakovných listov. Aktuálna predsedníčka spolku V. Miškovicová ich v mene spolku odovzdala M. Kyseľovej a Márii Francistyovej. Tiež sa verejne poďakovala aj všetkému členstvu, Tatiane Imrekovej za grafický dizajn a počítačovú úpravu, Zuzane Medveďovej Koruniakovej a Samuelovi Koruniakovi za jazykovú úpravu a Ondrejovi a Danielovi Huďanovcom, ktorý sa tiež podieľali na výrobe. Vďaka patrí aj Úradu pre zahraničných Slovákov zo Slovenska, bez jeho podpory by toto dielo neuzrelo svetlo dňa. V značnej miere sa na príprave podieľala aj samotná predsedníčka SPŽ Slovenka V. Miškovicová, ktorá čerstvé výtlačky odovzdala všetkým prítomným. Prezentácii predchádzala aj výstava šálok na kávu a čaj v etno kútiku v hložianskom Dome kultúry. 

* * *

„Činnosť spolku žien v Hložanoch 2005 – 2015" má kvalitnú tlač, tvrdý knižný obal a 152 strán. Vo vstupnej časti knihy sa nachádza úvod, ktorý je súhrnom aktivít spolku žien vyplývajúci zo správ o činnosti spolku v úplnom znení v období 2005 – 2015. Jednotlivé správy poskytujú údaje o aktivitách spolku, o podporovateľoch činnosti spolku a projektoch. Ostatné záznamy urobili členky spolku ako spomienky na spolok, respektíve spomienky z detstva atp. Dokumentačná a fotografická časť   obsahuje menší počet fotografií pred obnovením činnosti a väčšia časť datuje zo súčasnosti. Fotografie sú zoradené podľa aktivít či roku realizácie. Štruktúra knihy je rôznorodá a čitateľovi poskytne ucelený pohľad na činnosť.

 

text a foto J.Č.G.