Asociácia slovenských spolkov žien

Príhovor pri otváraní výstavy Práce v minulosti v našich osadách pri príležitosti 10. výročia ASSŽ - na SNS 2016
Piatok, 12 August 2016

prace-v-minulosti-1.jpg

Návrh pre zakladanie Asociácie, ktorá by bola strešnou organizáciou slovenských spolkov  žien vyznel v Padine 2006 roku, počas stretnutia predstaviteliek spolkov žien v tamojšom spolku.

Zakladateľské zhromaždenie bolo v októbri 2006 roku v Kysáči, ked za predsedníčku bola zvolená Ľudmila Berediová Stupavská zo Spolku kysáčskych žien, za tajomníčku Viera Miškovicová zo Spolku žien Slovenka z Hložian a pokladníčkou sa stala Katarína Zorňanová zo Spolku kulpínskych žien. Pre podpredsedníčku pre Báčku bola zvolená  Drahotína Dorčová zo Spolku petrovských žien,  pre Banát Elenka Haníkova  zo Spolku žien z Padiny a podpredsedníčkou pre Sriem sa stala Snežana Rumanová z Ľuby. Ústredím Asociácie sa stal Báčsky Petrovec.

V roku 2011 bolo zvolené nové vedenie  :  predsedníčkou sa stala V. Miškovicová – zo Spolku žien Slovenka z Hložian, tajomníčkou  Mária Gašparovská – zo Spolku petrovských žien, kým pokladníčkou zostala  K. Zorňanová – zo Spolku kulpínských žien. Pre podpredsedníčky boli zvolené:  D. Valachová z Spolku žien pri MOMS v Báčskej Palanke -   pre Báčku , E. Haníková zo Spolku žien z Padiny pre Banát a pre Sriem A. Horvátová  zo spolku žien pri SKUS hrdinu J. Čmelíka  zo Starej Pazovy.

Asociácia bola úradne registrovaná v júni nasledovného roku, po tom ako bol registrovaný dostatočný počet spolkov žien (10 spolkov), ktorým vedenie Asociácie pomáhalo pri príprave potrebnej dokumentácie pre registráciu.

Najdôležitejšou úlohou Asociácie bolo najprv založiť  spolky žien v slovenských prostrediach vo  Vojvodine  a potom ich zoskupiť s cieľom  zachovania  slovenskej   tradície, zvykov, obyčají a  kultúry  Slovákov na Dolnej zemi.

Prvé aktivity sa udiali vo výstavnej činnosti. Začalo sa s priprávaním spoločných výstav pri rôznych udalostiach, podujatiach a manifestáciách.

NRSNM umožnila prvé kontakty Asociácie s Úniou žien Slovenska, s ktoru sa nadviazala pozoruhodná spolupráca.Od roku 2008 Asociácia organizuje súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy. Najlepšie recitátorky súťažia  na celoslovenskej súťaži Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici. Druhý rok zaradom, naše víťazky súťažia aj na Novej Vansovej Lomničke v Starej Ľubovni. Je to pozoruhodný príspevok promócii čítania slovenských kníh, prednese písaného slova a podpore ženám vystupovať a prezentovať ho, ako aj spolupráce medzi Asociáciou a Úniou žien Slovenska a mestom Stará Ľubovňa.

Ďalšia aktivita Asociácie je prezentácia kníh slovenských autoriek z Vojvodiny, ktorá je zaradená do oficiálneho programu SNS. Doteraz bolo realizovaných  9 prezentácií dolnozemských autoriek a úhrnne 89 kníh v spolupráci s SVC a Maticou slovenskou v Srbsku. Na sobotu, 06. Augusta, nasleduje 10 – jubilejná prezentácia a 13 ďalších kníh vrátene aj diela Sloveniek z rumunského Nadlaku.

Realizovaných bolo niekoľko projektov. Z Fondácie Slovak Aid bola zadovážená počítačová technika  pre 5 spolkov žien, členiek Asociácie a realizovaný počítačový  kurz pre členky  10 spolkov žien.

Následne boli realizované tri projekty spoznavánia Slovenska a tradičných slovenských remesiel. Spoznávanie stredného Slovensku ( Banská Bystrica, Tajov, Banská Štiavnica)s dielňami prípravy a zdobenia medovníkov a dielňou slovenčiny. Potom obchádzka miest  východného Slovensko (Stará Ľubovňa, Bardejov a Košice) a  ukážkový kurz hrnčiarstva a iných remesiel. V oblasti západného Slovenska, sme sa zastavili v  Bratislave , Modre, Trnave a na Smolenickom zámku. Vo Vajnoroch sme abslovovali dielne vyšívnia krivou ihlou, zdobenia veľkonočných vajíčok a pletenia tkaníc a šnúr. Týchto edukačných zájazdov sa zúčastnilo 160 členiek Asociácie z 20 spolkov žien.

Počas ďalšieho spoločného projektu, ktorý  sa bude realizovať  v septembri  2016 roku v Starej Pazove sa záujemkyne budú učiť tkať a štikuvať.

Pozorhodná je aj spolupráca s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Belehrade, osobitne v charitativnej činnosti Veľvyslanectva .

V Asociácii je činných 23 spolkov žien, ženských sekcií,  ženských spolkov  ktoré sú činné v rámci kultúrno osvetových spolkov, či MOMS v osadách kde žijú Slováci. Všetky spolky  vďačne podporujú aktivity iných spolkov, ako členiek Asociácie tak aj iných združení zo svojho prostredia či spolkov partnerských miest. Sú nositeľkami kultúrnych a často aj spoločenských a rozvojových dianí vo svojich osadách. Realizujú rôzne edukačné projekty, zakladajú sa za rodovú rovnoprávnosť, organizujú alebo podporujú podujatia a manifestácie.

Najdôležitejšie je spomenúť, že sme nadviazali vzájomé kontakty, priateľstvá , že organizujeme spoločné výstavy, zúčastňujeme sa programov, jarmokov a spoločne prezentujeme slovenskú tradíciu, zvyky, obyčaje a kultúru u nás a v zahraničí. Dnes je tu prítomných vyše 100 členiek z 20 spolkov žien z celej Vojvodiny. Už tieto čísla naznačujú aká je veľkolepá naša spolupráca.

Jubileum, 10 rokov činnosti Asociácie slovenských spolkov žien, zaznamenávame spoločnou výstavou. Ide o vernisáž Práce v minulosti v našich osadách, ktorú pripravili členky 16 spolkov žien. Prajem vám, aby ste si čo len trochu zaspomínali na zašlé časy a možno i na práce ktoré spolky verne stvárnili na tejto výstave ako kúsky obrázkov zo  života našich predkov.

prace-v-minulosti-2.jpg

prace-v-minulosti-3.jpg

prace-v-minulosti-4.jpg

 

 

Po ukončení prípravy spoločnej výstavy, 31.07.2016

Spoločný obed na čarde pod Hložanami
 
prace-v-minulosti-10.jpg
 
prace-v-minulosti-11.jpg
 
prace-v-minulosti-12.jpg
 
prace-v-minulosti-13.jpg
 
prace-v-minulosti-14.jpg
 
prace-v-minulosti-15.jpg

 

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

 

Báčsky Petrovec,                                                               

31.07.2016