Asociácia slovenských spolkov žien

Správa zo zasadnutia Správnej a Dozornej rady ASSŽ
Pondelok, 01 Február 2016

stretnutie-1.jpg

Zasadnutie správnej a dozornej rady bolo v utorok 26.januára roku 2016 so začiatkom o 11,00 hodine v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.

Pre zasadnutie bol navrhnutý nasledovný Rokovací program:

1.    Príprava pre Výročné  zhromaždenie Asociácie

-          Správy (správa o činnosti a finančná správa)

-          Návrhy  plánov (plán práce a finančný plán)

-          Návrh rokovacieho poriadku, miesta a dátumu zasadnutia

2.    Organizácia súťaží v prednese poézie a prózy pre ženy

3.    Návrh plánu financovania Asociácie z rozpočtu  NRSNM

4.    Odchod na Veľkonočnú výstavu do Nadlaku, Rumunsko

5.    Realizácia členského pre rok 2015

6.    Rôzne

 

Po bodom 1. dohodnuté a schválené bolo, že Výročné zhromaždenie bude 02. apríla 2016 roku (sobota) v Hložanoch.

Správu o činnosti pripraví tajomníčka Assž Mária Gašparovská a finančnú správu pripraví pokladníčka Assž Katarína Zorňanová.

Plán práce a finančný plán pripraví predsedníčka Assž Viera Miškovicová.

Informáciu o zaplatenom členskom pre rok 2015 a zároveň návrh výšky členského v Assž na rok 2016 podá pokladníčka Katarína Zorňanová.

Vypracovaný bude aj Kalendár aktivít na rok 2016 a ažurovaný bude Zoznam spolkov žien, členiek Assž.

V rámci plánu práce, zahrnuté budú aktivity na zaznamenávaní 10. výročia pôsobenia Assž: výstava ručných prác a starožitností počas SNS, spoločný výlet k Dunaju a vydanie receptára Assž.

Pod bodom 2. týkajuceho sa recitačných súťaží, dohodnuté bolo, že aj tohto roku budú dve regionálne súťaže, s tým že recitátorky zo Sriemu sa zapoja do súťaže v Báčke. Regionálna súťaž pre Báčku bude v B. Petrovci v organizácii Spolku petrovských žien a finálová súťaž bude tiež v B. Petrovci v spolupráci Asociácie a Matice slovenskej.

Na súťaži sa môžu zúčastniť recitátorky zo všetkých slovenských prostredí, bez ohľadu na to či už brali účasť na našich súťažiach a a koľkoráz  sa zúčastnili, ako aj ženy recitátorky, ktoré nie sú členkami spolkov žien.

Regionálne súťaže sa uskutočnia do konca marca a finálová súťaž začiatkom apríla roku 2016.

Pod bodom 3 bola analyzovaná  realizácia aktivít ktoré podporila NRSNM a dané boli návrhy pre 2016 rok. Okrem bežných aktivít, navrhnutá je dielňa tkania a štikuvania, ktorá by sa realizovala v Starej Pazove, a na ktorej sa môžu zúčastniť predstaviteľky všetkých spolkov žien, členiek Assž.

stretnutie-2.jpg

Pod bodom 4. bolo dohodnuté, že na Veľkonočnú výstavu do rumunského Nadlaku pôjdu predstaviteľky spolkov žien z Hložian, B. Palanky a B. Petrovca. K eďže môže ísť 10 osôb, pripojiť sa môže ešte jeden, eventuálne dva spolky. Treba osloviť spolky žien.

Pod bodom 5. predsedníčka Assž V. Miškovicová, pre oprávnenú neprítomnosť pokladníčky K. Zorňanovej, podala krátku správu, že si členské za rok 2015 zaplatili všetky spolky.

Navrhnuté bolo zároveň, aby členské na rok 2016 bolo 70,00 dinárov po členke v spolkoch pre Assž.

V bode Rôzne, sa diskutovalo o spolkoch žien z Ľuby, Slankamených Vinohradov a Jánošíka, ktoré sa už niekoľlko rokov nezúčastňujú na žiadnych aktivitách Assž a treba tieto spolky znovu osloviť na prácu a spoluprácu.

Taktiež bolo pripomenuté, že treba viacej dôrazu dávať na informavanie ostatných členiek Assž prostredníctvom nášho portálu: www.assz.org.rs