Asociácia slovenských spolkov žien

Pozvanie na Výročné volebné zhromaždenie ASSŽ
Utorok, 10 Marec 2015
Asociácia slovenských spolkov žien
Ulica m. Tita 20, 21 470 Báčsky Petrovec
POZVANIE
 
 na Výročné volebné zhromaždenie ASSŽ, ktoré bude 19. marca 2015 (štvrtok), vo veľkej sieni  Obce Báčsky Petrovec  so začiatkom o 14,00 hodine.
Pre zasadnutie  navrhujeme  takýto rokovací program:
 
1. Návrh a schválenie rokovacieho programu 
2. Voľba  pracovného predsedníctva, (predsedníčky, zapisovateľky, členky  a dve overovateľky)
3. Správa o činnosti ASSŽ za rok 2014 – pripravila Mária Gašparovská, tajomníčka ASSŽ
4. Finančná správa za rok 2014 – pripravila Katarína Zorňanová, pokladníčka ASSŽ
5. Plán práce na rok 2015 – pripravila Viera Miškovicová, predsedníčka AASSŽ
6. Finančný plán na rok 2015 – pripravila  Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ
7. Schválenie členského na rok 2015
8. Voľba do orgánov správy ASSŽ ( voľba predsedníčky, podredsedníčok (3), tajomníčky a pokladníčky a voľba Správnej a Dozornej rady ASSŽ)
9. Rôzne
 
Zasadnutia sa môžu  zúčastniť  dve (2)  členky všetkých spolkov žien.
Z každého spolku žien, ktoré si zaplatili členské za rok 2014,  hlasovacie právo majú dve(2) predstaviteľky.
 
V Báčskom Petrovci, 10.marca 2015
Predsedníčka ASSŽ
Viera Miškovicová