Asociácia slovenských spolkov žien

Správa z Výročného a volebného zhromaždenia
Streda, 13 Apríl 2011

vyrocne-zhromazdenie-1.jpg

 Výročné volebné zhromaždenie sa konalo v Báčskom Petrovci vo veľkej sieni obce so začiatkom o 14,00 hodine.
 Na zasadnutí boli prítomné po 4 predstaviteľky 15 spolkov žien z Vojvodiny: Aradáč, Báčska Palanka, BáčskyPetrovec, BieleBlato, Hajdušica, Hložany, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Ľuba, Padina, Pivnica, Silbaš, Stará Pazova.
 Na zasadnutí boli prítomní hostia: Katarína Stehlíkova, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky, Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Ján Hansman, zástupca predsedu obce Báčsky Petrovec.
Pre toto výročné a volebné  zhromaždenie bol navrhnutý nasledovný Rokovací program:
1. Voľba pracovného predsedníctva
2. Správa o činnosti ASSŽ za rok 2010 – pripravila Ľ. Berediová-Stupavská, predsedníčka
3. Finančná správa za rok 2010 - pripravila K. Zorňanová, pokladníčka
4. Plán práce na rok 2011 - pripravila V. Miškovicová, tajomíčka
5. Finančný plán na rok 2011 – pripravili K. Zorňanová a V. Miškovicová
6. Schválenie členského na rok 2011
7. Správa o realizácii projektu z programu malého grantu Slovak Aid – pripravila V. Miškovicová
8. Slávnostné udelenie počítačov z projektu Slovak Aid
9. Voľba do orgánov správy ASSŽ, voľba predsedníčky, podpredsedníčiek (3), tajomníčky a pokladníčky, voľba Správnej a Dozornej rady.
10. Rôzne

Po schválení rokovacieho programu schválená bola aj správa o činnosti Asociácie  a finančná správa za rok 2010, plán práce a finančný plán na rok 2011.
 Členské na rok 2011 bude vo výške 50.00 din po členke spolkov.
( Správa a Plán práce sú v prílohe)


vyrocne-zhromazdenie-2.jpg

Správa o realizácii projektu z Malého grantu z programu Slovak Aid
 ASSŽ sa v minulom roku uchádzala o Malý grant z fondácie Slovak Aid na realizáciu projektu pod názvom : Zvýšenie počítačovej gramotnosti žien Sloveniek vo Vojvodine.
Realizáciou projektu  je zvýšená a zdokonalená počítačová gramotnosť žien, členiek slovenských spolkov žien vo Vojvodine.  Aktivity žien sú viditeľnejšie  a očakávame že budú aj produktívnejšie a úspešnejšie.
Účastníčky kurzov sa naučili efektívne využívať počítač a internet.  Prostredníctvom moderných komunikačných technológií  zlepšená je  komunikácia medzi spolkami,  informovanosť spolkov žien s možnosťami financovania mimovládnych združení, otvorená im je možnosť zapájať sa do podobných zväzov, sledovať informácie politického,  ekonomického a kultúrneho významu. Môžeme konštatovať , že sa v spolkoch žien ktoré doteraz nemali žiadne zručnosti v práci s IT zvýšil počet a kvalita celoživotného vzdelávania žien, ktoré bude pokračovať ďalšími aktivitami spolkov.
Očakáva sa aktívnejšie zapojenie žien do dianí v jednolivých miestnych komunitách.  Daná je možnosť  nezamestnaným ženám aby zvýšili konkurečnú schopnosť na tržisku práce a spolkom žien sa umožnilo sledovanie domácich a medzinárdných súbehov pre financovanie mimivládok.
 Pre 5 spolkov žien, členiek Asociácie, zabezpečené sú počítače, tlačiarne a počítačové stoly. Na základe žiadostí, spolky žien ktoré vyplnili kritériá stanovené Správnou radou Asociácie počítače aj dostali. Sú to spolky žien z : Ľuby,  Silbašu, Lalite, Pivnice a Bieleho Blata.
 Z donácie je vypracovaná  aj webová stránka Asociácie: www.assz.org.rs, na ktorej sa zverejňujú správy o aktivitách Asociácie a správy o aktivitách a podujatiach spolkov žien, členiek Asociácie.
Počítače spolkom žien udelili Katarína Stehlíková, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka ASSŽ.

Vo volebnej časti zasadnutia zvolené bolo nové vedenie ASSŽ:
Správna rada bude v nasledovnom štvorročnom mandáte pracovať v zložení:
1. Predsedníčka Asociácie a Správnej rady: Viera Miškovicová, predsedníčka spolku žien Slovenka z Hložian
2. Tajomíčka: Mária Gašparovská, členka Spolku petrovských žien
3. Pokladníčka Katarína Zorňanová, predsedníčka Spolku kulpínskych žien
4. Podpredsedníčka pre Báčku: Darina Valachová, predsedníčka Spolku žien z Báčskej Palanky
5. Podpredsedníčka pre Banát: Elenka Haníková, zo Spolku žien z Padiny
6. Podpredsedníčka pre Sriem: Anna Horvátová, predsedníčka Spolku žien zo Starej Pazovy.
7. Členka Správnej rady : Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultútu

Členky Dozornej rady:
1. Katarína Benková, predsedníčka spolku žien Matkino srdce z Lalite
2. Anna Balážová, členka Spolku žien zo Starej Pazovy
3. Zuzana Hrková, členka Spolku žien z Kovačice.

Pod bodom Rôzne :
- boli danné návrhy pre vypracovanie Kalendáru podujatí spolkov žien, členiek Asociácie,
- danná bola informácia o súťažiach v prednese poézie a prózy pre ženy
- ako aj výzva pre zapojenie sa do aktivít na príprave prezentácie  kníh slovenských autoriek počas SNS.
Po zasadnutí  členky Spolku petrovských žien, ktoré oslavujú jubileum 90 rokov od zakladania ženského spolku v Báčsko Petrovci, pripravili pohostenie pre všetkých účastníkov zasadnutia.